top of page

PER UN MUNICIPI AMIC DE LA DIVERSITAT FAMILIAR


Ara que tot just acaben tancar-se els darrers acords per a la configuració dels nous ajuntaments, des de l'Associació d'Atenció de la Diversitat Familiar tenim una sèrie de propostes per tal de fer de tots i cadascun dels municipis de Catalunya espais de normalització i respecte de la diversitat familiar.

Així que regidores i regidors, preneu nota!

QUÈ PODEN FER ELS MUNICIPIS PER A LA DIVERSITAT FAMILIAR?

Des de l’Associació d’Atenció a la Diversitat Familiar, considerem que les tasques que poden dur a terme els governs municipals es poden organitzar en quatre grans blocs que són els següents:

NORMALITZACIÓ I VISIBILITZACIÓ DE LA DIVERSITAT DES DEL GOVERN MUNICIPAL

—Incorporar una perspectiva de respecte, reforç, normalització i inclusió de la diversitat familiar en tota l’estructura municipal i en totes aquelles entitats en què hi ha participació del govern municipal.

—Contemplar un llenguatge inclusiu i positiu en els escrits i formularis municipals, discursos i actes dels membres del govern de la ciutat, etc.

—Emprar models de diversitat familiar en les imatges publicitàries que depenguin del govern municipal.

—Vetllar per una promoció municipal inclusiva en relació a la diversitat familiar (incloure la diversitat familiar en les publicacions, fulletons, imatges, etc. de promoció municipal).

—Promoure la celebració del Dia de les famílies (15 de maig) i altres actes de visibilitazció de la diversitat familiar, afectiva, sexual i de gènere.

—Organitzar certàmens culturals on es tingui en compte la diversitat familiar.

—Programar espectacles i produccions culturals, esportives i festives que tinguin en compte la diversitat familiar.

EDUCACIÓ i FORMACIÓ EN MATERIA DE DIVERSITAT

Seria interesant, en el marc de la coeducació i feminisme, fer campanyes de sensibilització per la normalització i visibilització de la diversitat familiar (que incloguin sempre i també una bona educació contra la LGTBIfòbia).

—Organitzar xerrades, taules rodones i debats tant per a adults, com per a infants i adolescents, en relació a la diversitat familiar.

—Programar i crear exposicions itinerants informatives sobre diversitat familiar.

—Crear, a les biblioteques municipals, un fons especial de visibilització de la diversitat familiar i organització de clubs i guies de lectura sobre el tema.

—Crear carpes informatives sobre diversitat familiar.

—Organitzar xerrades i tallers a escoles i centres educatius, per tal que aquests siguin conscients de la importància de treballar la diversitat familiar en totes les etapes educatives i tinguin einer per a fer-ho.

—Dotar el personal docent del municipi de les eines necessàries per a poder fer un bon acompanyament i gestió de les diferents dinàmiques familiars.

—Treballar des del govern municipal per assolir el compromís dels centres educatius en l’educació i normalització de la diversitat familiar.

—Realitzar campanyes informatives i formatives per al personal de l’ajuntament, centres educatius, CAP, agents municipals, etc. sobre protocols i sensibilització vers la diversitat familiar (col·lectiu LGTBI, famílies monoparentals, adoptives, etc.).

CONSCIENCIACIÓ DE LA SOCIETAT

—Animar les entitats privades del municipi a contemplar la diversitat familiar en els seus formularis, escrits, promocions, publicacions, etc., proposant-los nous models integradors i respectuosos amb la diversitat.

—Promoure el canvi de la denominació de les AMPA a AFI o AFA (associació famílies d’infants o d’alumnes), oferint a les associacions els mitjans municipals disponibles per a dur a terme i agilitzar aquest tràmit.

Accions concretes en dependències d’àmbit municipal

—En centres que depenguin del municipi i on aquest pugui legislar (escoles bressol municipals, piscines, poliesportiu, etc.), contemplar les famílies enllaçades i altres tipologies familiars (com les famílies tribu) com a unitats familiars de ple dret, per exemple:

*Assegurar-se que els mediadors, agents dels serveis socials i psicòlegs municipals tinguin formació en diversitat familiar (terminologia, inclusió, etc.) i contemplin les particularitats de les diferents tipologies familiars.

*Modificar les ordenances municipals en qüestió de descomptes i puntuacions en el cas de centres educatius, formació, etc., que depenguin del municipi.

—Sol·licitar a la Diputació que, dins dels pressupostos anuals destinats al municipi, inclogui recursos formatius i de suport en aquest àmbit.

***********************************************************************************************************************************

Totes aquestes tasques es podrien concentrar en el si d’un departament de Polítiques de Família o amb un Pla Municipal de Famílies com el que han engegat alguns ajuntaments de Catalunya, els quals, a banda de les campanyes de sensibilització, normalizació, visibilització i formació en relació a la diversitat familiar, haurien de tenir altres objectius com:

—donar suport a les necessitats de les famílies del municipi,

—facilitar eines per al desenvolupament d’habilitats per a millorar l’atenció-educació de l’infant (amb la creació d’escoles de família, per exemple),

—impulsar programes per a per a facilitar a les famílies la conciliació de la vida familiar, laboral i personal,

—gestionar les polítiques familiars de forma transversal assegurant la qualitat en la seva prestació,

—promoure la corresponsabilitat entre família-escola-ciutat en el rol d’educador,

—oferir a les famílies i els seus infants activitats de caràcter lúdic i cultural en les que puguin participar activament a la ciutat,

—sensibilitzar sobre els valors democràtics de la nostra societat a la ciutadania,

—promoure la cohesió social i la millora de l'èxit educatiu fomentant la participació del teixit associatiu de la ciutat,

—promoure la participació infantil a la ciutat.

—etc.

En cas de crear-se aquests departaments, seria convenient que treballessin transversalment i d’acord amb les polítiques d’igualtat de gènere, drets LGTBI, educació, etc.

Featured Posts

Un blog sobre famílies enllaçades, notícies sobre el nostre projecte i ressenyes de llibres infantils amb presències de famílies enllaçades!

Please reload

Recent Posts
Archive

Troba: 

RSS Feed
  • Facebook Basic Square
bottom of page