top of page

Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i subsidiàriament en allò no regulat, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/199, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FAMILIAR informa als usuaris i usuàries sobre la seva política de protecció de dades:

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE L'ASSOCIACIÓ D'ATENCIÓ A LA DIVERSITAT FAMILIAR

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

NOM: Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar (AADF)

ADREÇA: Carrer de l'Estrella, 178, 08201 Sabadell

CIF: G67078832

CORREU ELECTRÒNIC: info@diversitafamiliar.cat

FINALITAT DEL TRACTAMENT

  • Gestionar les dades de les persones que es registren a la pàgina web de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar o que se'n fan sòcies/amigues.

  • Gestionar les dades a les quals l'associació accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud i, si s'escau, enviar comunicacions.

  • Gestionar les sol·licituds d'inscripció a l'entitat,  formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta associació.

 

LEGITIMACIÓ

 Consentiment de la persona interessada

DESTINATARIS 

No es cediran les vostres dades a tercers, tret d'obligació legal

DRETS DE LES PERSONES

Les persones que sol·licitin ser receptores d'informació per part d'aquesta associació podran en qualsevol moment cursar baixa.

Tanmateix poden accedir, rectificar, suprimir i oposar-se al tractament de les seves dades.

Aquests drets regulats al Reglament (UE) 679/2016 es poden exercir enviant un correu electrònica notificant-ho a info@diversitatfamiliar.cat

Així mateix, les persones usuàries tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas d'incompliment per part d'aquesta entitat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ

En cas que l'usuari només realitzi una consulta, les seves dades no seran utilitzades per cap altre motiu que per gestionar la resposta.

En el moment que la persona usuària trameti la seva baixa de qualsevol dels serveis informatius que ofereix aquesta associació, les seves dades seran eliminades.

També es deixaran de tractar les seves dades com a usuari/a de les xarxes socials en el moment en què deixi de seguir el compte.

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis?

No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que AADF no  pugui atendre les sol·licituds de la persona interessada i, en conseqüència, l'associació quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta del serveis sol·licitats.

Les dades personals que la persona usuària facilita a AADF  han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors

Menors d'edat

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals a AADF  sense el previ consentiment dels seus tutors legals.

En cas de detectar usuaris o usuàries menors de 14 anys, AADF es reserva el dret a sol·licitar una còpia del DNI o document d' identitat equivalent i, si s'escau, l'autorització dels tutors legals, causant baixa en cas de no acreditar el compliment d'aquest requisit o manca de resposta.

Mesures de Seguretat

L'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar té implantades les mesures necessàries per garantir  la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d'acord amb l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l'acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

Xarxes Socials

AADF disposa de perfils a les xarxes socials Facebook i Twitter mb la finalitat de publicar i difondre  els serveis que presta i  les informacions que es publiquen en aquesta pàgina web, interactuar amb els usuaris i usuàries i servir de canal d'atenció i interacció social.

Podeu consultar la política de privacitat de les xarxes socials en els següents enllaços:

bottom of page